Bestuur

Het bestuur van de TTL bestaat uit een voorzitter (vacant), een penningmeester, een secretaris, een competitieleideren een commissielid. Het bestuur kent taken en heeft verantwoordelijkheden, zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de TTL. Het bestuur komt minimaal eenmaal per maand bijeen om lopende zaken door te nemen en beslissingen te nemen, voor zover dit binnen haar bevoegdheid valt.

Tenminste eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd waarin het bestuur de leden informeert en/of raadpleegt over het te voeren beleid. Verder worden binnen deze vergadering bij aftreding, nieuwe bestuursleden gekozen, conform de regels omschreven in de statuten.

Bestuurs samenstelling Tilburgse Tafeltennis Liga:

 

Functie Naam Email Telefoon

Voorzitter:

Theo Egging theoenrini@ziggo.nl 06 – 40.8114.32
Penningmeester: Ron Hultermans rhultermans@home.nl 013 – 57.019.33
Secretaris: Ramon Clijsen r.clijsen@home.nl 06-25138891
Competitieleider: Bram van den Berg TTLCompetitieleider@gmail.com

06-12945538

Webmaster:

Bram van den Berg                         TTLCompetitieleider@gmail.com             06-12945538
Algemeen bestuurslid: Leon Bindels leon.bindels@home.nl 013 – 46.000.95

Rekening Nummer: NL98INGB0003236892
Op naam van: TTL

 

Print Friendly, PDF & Email