Bestuur

Het bestuur van de TTL bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een competitieleideren en een commissielid.
Het bestuur kent taken en heeft verantwoordelijkheden, zoals omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de TTL.
Het bestuur komt regelmatig bijeen om lopende zaken door te nemen en beslissingen te nemen, voor zover dit binnen haar bevoegdheid valt.

Tenminste eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd waarin het bestuur de leden informeert en/of raadpleegt over het te voeren beleid.
Verder worden binnen deze vergadering bij aftreding, nieuwe bestuursleden gekozen, conform de regels omschreven in de statuten.

Bestuurs samenstelling Tilburgse Tafeltennis Liga:

Voorzitter: Frank Berrens
Penningmeester: Ron Hultermans
Secretaris: – Peter van Hassel
Competitieleider/Webmaster: Bram van den Berg
Commissielid: René Ooms

Rekening Nummer: NL98INGB0003236892
Op naam van: TTL

 

Print Friendly, PDF & Email